Blue Background

பெரிய வாகனம்

இன்ட்ரா V10, 2512 mm x 1 603 mm (8.2 x 5.3 அடி) அளவுள்ள சுமையேற்றும் பகுதியைக் கொண்டுள்ளது. இந்தப் பெரிய சுமையேற்றும் பகுதியானது மிதக் மிதன மற்􁾠ம் அளவில் ெபாிய சுைமக􁾦க்கு ஏற்ற􁾐. 165 R 14 டயர்கள் (14-அங்குல ேர􁾊யல் டயர்கள்), வாகனத்தை மாறுபட்ட நிலப்பரப்புகளில் (மேடு பள்ளம் நிறைந்த சாலைகள்) பயன்படுத்தலாம் என்பதை உறுதி செய்கிறது.

Tata Intra V10 Engine Tata Intra v10 truck Engine
Blue Background

ெபாிய ஆற்றல்

இன்ட்ரா V10, 3 750 r / min என்ற அளவில் 33 kW (44 HP)ஆற்றைல􁾜ம், 1750 - 2500 r / min என்ற அளவில் 110 Nm 􁾙􁾠க்கு திறைன􁾜ம் உற்பத்தி ெசய்􁾜ம் 2 சி􁾢ண்டர் 798cc DI எஞ்சிைனக் ெகாண்􁾌ள்ள􁾐. ேசஸ் சட்டமான􁾐, ைஹட்ேராஃபார்மிங் ெசயல்􁾙ைறையப் பயன்ப􁾌த்தித் தயாாிக்கப்பட்􁾌ள்ள􁾐. ேச􁾭ல் குைறவான ெவல்􁾊ங் இைணப்􁾗கள் என்ப􁾐, அதிகக் கட்டைமப்􁾗 வ􁾢ைம, அதிக ஆ􁾜ள் மற்􁾠ம் குைறவான NVH அள􁾫கைளக் குறிக்கிற􁾐.

Tata Intra V10 Truck Tryre Tata Intra V10 Truck Tyre
Blue Colour

பெரிய அளவிலான செயல்திறன்

இன்ட்ரா V10, லீஃப் ஸ்பிரிங் சஸ்பென்ஷனைக் கொண்டுள்ளது (முன்புறம் 6 பட்டைகள், பின்புறம் 7 பட்டைகள்). வலுவான லீஃப் ஸ்பிரிங் சஸ்பென்ஷனானது, வாகனத்தின் சுமை சுமக்கும் திறனை மேம்படுத்துகிறது. 175mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸானது, மோசமான சாலை நிலைகளிலும் பயன்படுத்தக்கூடிய அதன் திறனை அதிகரிக்கிறது. 43%, சுமை சுமந்துகொண்டிருக்கும் நிலையிலும் செங்குத்தான மலைச்சாலைகள் மற்றும் பாலங்களில் பயணிக்க உதவுகிறது.

Tata Intra v10 Interior Dashboard Tata Intra V10 Interior Dashboard
Blue Background

மிகவும் சௌகரியமானது

இன்ட்ரா V10, D+2 இருக்கை அமைப்புடன் பெரிய, அகலமான புதிய தலைமுறை வாக்துரூ கேபினைக் கொண்டுள்ளது. டாஷ்போர்டில் பொருத்தப்பட்ட கியர் லீவர் மற்றும் சௌகரியமான இருக்கைகள், ஒரு நிதானமான வாகனம் ஓட்டும் அனுபவத்தை உறுதி செய்வது மட்டுமல்லாமல், நல்ல ஓய்வு அனுபவத்தையும் வழங்குகிறது. மின் ஆற்றல் உதவி பெறும் ஸ்டீயரிங், போக்குவரத்து நிலைமைகளில் வாகனம் ஓட்டும் போது வாகனத்தைக் கட்டுப்படுத்த எடுக்கும் முயற்சியை எளிதாக்குகிறது. ஒரு 4.75 mm சிறிய திருப்பு வட்ட ஆரமானது கூர்மையான திருப்பங்களை எடுக்கும்போது அல்லது சிறிய இடங்களில் வாகனத்தைப் பார்க் செய்யும் போது வாகனத்தின் கட்டுப்பாட்டை மேலும் மேம்படுத்துகிறது. கட்டுப்பாடுகள், பெடல்கள் மற்றும் லீவர்கள் ஆகிய அனைத்தும் ஓட்டுநர் எளிதாக எட்டக்கூடிய இடத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது, இதன் மூலம் நகரப் போக்குவரத்தில் வாகனம் ஓட்டுவது அல்லது நீண்ட தூரம் வாகனம் ஓட்டுவது சமமான மகிழ்ச்சியை வழங்குவதை உறுதி செய்கிறது.

Tata Intra V10 truck Grey Colour Tata Intra V10 Truck LH Side
Blue Colour

அதிகச் ேசமிப்􁾗

இன்ட்ரா V10 கியர் ஷிஃப்ட் அட்ைவசர் (GSA) மற்􁾠ம் எக்ேகா ஸ்விட்ச் ஆகிய இரண்ைட􁾜ம் ெகாண்􁾌ள்ள􁾐. GSA,கியைர மாற்􁾠வதற்கான உகந்த 􁾗ள்ளிையக் க􁾞வித் ெதாகுப்பில் குறித்􁾐க்காட்􁾌கிற􁾐 (அம்􁾗க்குறிகைளப் பயன்ப􁾌த்தி) வாகனமான􁾐 இரண்􁾌 􁾊ைரவிங் ேமா􁾌கைளக் ெகாண்􁾌ள்ள􁾐: எக்ேகா மற்􁾠ம் நார்மல் சிறப்பான எாிெபா􁾞ள் சிக்கனத்ைதப் ெப􁾠வதற்கு டாஷ்ேபார்􁾊ல் உள்ள ெபாத்தான் 􁾚லமாக ஓட்􁾌நர் எக்ேகா ேமா􁾌க்கு மாறலாம். நார்மல் ேமாைட ெசங்குத்தான சாய்􁾫கள், சுைம சுமக்கும் நிைல, அ􁾊க்க􁾊 பிேரக்ைக அ􁾨த்􁾐ம்/நகர ேபாக்குவரத்􁾐, 􁾙த􁾢யனவற்றில் பயன்ப􁾌த்தலாம். இந்த அம்சங்கைளப் பயன்ப􁾌த்􁾐வ􁾐, இந்தப் பிாிவில் சிறந்த எாிெபா􁾞ள் திறைனப் ெபற வா􁾊க்ைகயாளர்க􁾦க்கு உத􁾫கிற􁾐. ெமாத்த ஆ􁾜ட்காலம் அதிகாிப்􁾗 காரணமாகக் குைறந்த பராமாிப்􁾗 ெசல􁾫, அதன் உாிைமயாள􁾞க்கு அதிகச் ேசமிப்ைப உ􁾠தி ெசய்கிற􁾐.

Tata Intra v10 Interior Dashboard Tata Intra V10 Interior Dashboard
Blue Background

அதிக இலாபம்

V10 -ஐ வா􁾊க்ைகயாள􁾞க்கு அதிக இலாபங்கைள உ􁾠தி ெசய்􁾐 ந􁾌த்தர அளவிலான ப􁾦 மற்􁾠ம் கு􁾞கிய 􁾑ரப் பயண பயன்பா􁾌களில் பயன்ப􁾌த்தலாம். நகரங்கள் மற்􁾠ம் வணிக இடங்களின் ெநாிசலான பார்க்கிங் ெசய்􁾜ம் இடங்களில் கூட V10 வாகனக் கட்􁾌ப்பாட்ைடச் சிறிய ஃ􁾗ட்பிாிண்ட் மற்􁾠ம் சிறிய TCR எளிதாக்குகிற􁾐. V10 - இன் ெசன்􁾠வ􁾞ம் ேநரம் மிக􁾫ம் சிறப்பாக இ􁾞க்கும், எனேவ அதிக எண்ணிக்ைகயிலான பயணங்கள் சாத்தியமாகும், இ􁾐 அதன் உாிைமயாள􁾞க்கு அதிக வ􁾞வாய் மற்􁾠ம் இலாபங்கைள உ􁾠தி ெசய்கிற􁾐.

Tata Intra V10 truck Grey Colour Tata Intra V10 Truck LH Side
Blue Background

டாடாவின் பயன்

2 ஆண்􁾌கள் அல்ல􁾐 72,000 kms நிைலயான உத்தரவாதம், ஏேத􁾔ம் அவசரகால உதவி ேதைவப்பட்டால் 24-மணிேநர இலவச ெஹல்ப்ைலன் எண். (1800 209 7979), மற்􁾠ம் டாடா சமர் மற்􁾠ம் சம்􁾘ர்ணா ேசவா ேபக்ேகஜ் ேபான்றைவ சிக்கல்கைள நீக்கி 􁾙􁾨 மன அைமதிைய உ􁾠தி ெசய்கிற􁾐.

Tata Intra V10 Truck Warranty Tata Intra V10 Truck Warranty