எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை*

* காட்டப்படும் விலைகள் சுட்டிக்காட்டும் மற்றும் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவை

டாடா இன்ட்ரா என்ப􁾐, அழகான ேதாற்றம் மற்􁾠ம் ெசம்ைமயாக்கத்􁾐டன், உ􁾠தி மற்􁾠ம் நம்பகத்தன்ைமைய ஒன்றிைணக்கும், வணிகம் சார்ந்த வாகனங்க􁾦க்கான TML -இன் 􁾗திய 'பிாீமியம் டஃப்' வ􁾊வைமப்􁾗 தத்􁾐வத்தின் மீ􁾐 உ􁾞வாக்கப்பட்ட ஓர் சிறிய 􁾊ரக்குகளின் வாிைச ஆகும். இன்ட்ரா V30, அதிகச் சுைம மற்􁾠ம் நீண்ட 􁾑ரப் பயன்பா􁾌களில் தங்கள் வாகனங்கைள இயக்கும் வா􁾊க்ைகயாளர்க􁾦க்கான􁾐.

இன்ட்ரா V30, அந்தப் பிாிவில் 37% தரத்தன்ைம􁾜டன் 52 kW (70 HP) ஆற்றைல􁾜ம், 140 Nm 􁾙􁾠க்கு திறைன􁾜ம் உற்பத்தி ெசய்􁾜ம் 􁾗திய BSVI இணக்கமான DI எஞ்சிைனக் ெகாண்􁾌ள்ள􁾐. இந்தப் வாகனமான􁾐 வா􁾊க்ைகயாளர்கள் இந்த பிாிவில் சிறந்த எாிெபா􁾞ள் திறைனப் ெப􁾠வைத உ􁾠தி ெசய்􁾜ம் ஓர் எக்ேகா ஸ்விட்ச் மற்􁾠ம் ஓர் கியர் ஷிஃப்ட் அட்ைவச􁾞டன் (GSA) வ􁾞கிற􁾐.

மின் ஆற்றல் உதவி ெப􁾠ம் ஸ்டீயாிங் (EPAS), திைசமாற்ற 􁾙யற்சிையக் குைறப்ப􁾐 மட்􁾌மல்லாமல் வாகனத்தின் கட்􁾌ப்ப􁾌த்தப்பட்ட இயக்கத்ைத􁾜ம் மிக􁾫ம் எளிதாக்குகிற􁾐. 5.25 m TCR மற்􁾠ம் சிறிய ஃ􁾗ட்பிாிண்டான􁾐, ெநாிசலான நகரச் சாைலகளி􁾤ம் கூட பயன்பாட்ைட எளிதாக்குகிற􁾐.

ேசஸ் சட்டமான􁾐, உயர் தரம் மற்􁾠ம் உ􁾠திைய வழங்கும் ைஹட்ேரா ஃபார்மிங் ெசயல்􁾙ைற மற்􁾠ம் ந􁾪ன ெராேபாட்􁾊க் வசதிகைளப் பயன்ப􁾌த்தித் தயாாிக்கப்பட்􁾌ள்ள􁾐. ேச􁾭ல் குைறவான ெவல்􁾊ங் இைணப்􁾗கள் என்ப􁾐, அதிகக் கட்டைமப்􁾗 வ􁾢ைம மற்􁾠ம் அதிக ஆ􁾜ைளக் குறிக்கிற􁾐, வாகனம் நீண்ட 􁾑ர மற்􁾠ம் அதிகச் சுைம பயன்பா􁾌களில் பயன்ப􁾌த்தப்படலாம் என்பைத இ􁾐 உ􁾠தி ெசய்கிற􁾐.

2690 mm x 1607 mm (8.8 ft x 5.3 ft) அள􁾫ள்ள அதன் ெபாிய சுைமேயற்􁾠ம் பகுதி, 1300 கிேலா மதிப்பிடப்பட்ட ேபேலாட் மற்􁾠ம் வ􁾤வான ஸ்பிாிங் சஸ்ெபன்ஷ􁾔டன், V30, அதிக வ􁾞வாய் ஈட்􁾌ம் சாத்தியங்கைள உ􁾠திெசய்􁾐, அதன் உாிைமயாளர்க􁾦க்கு அதிக லாபம் கிைடக்கச் ெசய்கிற􁾐

Tata Intra V30